Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu nowosolskiej Policji

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej nowosolskiej Policji figurującej pod adresem: nowasol.lubuska.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych pomiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 24-09-2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 31-03-2021 r.

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

^ pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

^ nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono w dniu 24-09-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 79 33 227.

adres e-mail: rzecznik.kpp_nowasol@go.policja.gov.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli i Komisariatu Policji w Kożuchowie

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Północnej 2 w Nowej Soli. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Parkingi dla pojazdów interesantów są zlokalizowane obok budynku komendy. Wyznaczone są również przed komendą dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Budynek o pięciu kondygnacjach naziemnych o konstrukcji monolitycznej. Na parterze oraz dwóch piętrach każdej kondygnacji prowadzona jest obsługa interesantów. Interesanci mogą być obsłużeni w specjalnie przeznaczonych pomieszczeniach tzw. pokój przesłuchań, które znajdują się na każdym piętrze oraz parterze budynku. W przypadku trudności w pokonaniu schodów prowadzących na I i II piętro budynku, na parterze, po środku holu usytuowane są dwie windy z oznaczeniami w języku braila.

Do wejścia głównego prowadzą trzy stopniowe schody, które są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe do budynku są o wymiarze 195cm szerokości. Po wejściu do budynku na wprost znajduje się recepcja. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stonie recepcji znajduje się kącik dla dzieci, oraz miejsca siedzące dla osób oczekujących. W holu głównym, po lewej stronie od wejścia znajduje się stanowisko kierowania oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, do którego zgłaszają się interesanci, kiedy w punkcie recepcyjnym nie ma osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji petentom. Osoby pełniące służbę na tym stanowisku nie są przeszkolone w zakresie języka migowego. Po lewej stronie za stanowiskiem kierowania, znajduje się również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Budynek wyposażony został w tablice informujące o drogach ewakuacji (w postaci piktogramów).Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji KPP w Nowej Soli (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami o szerokości 195 cm, które otwierane mogą być tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione od wewnątrz lub od zewnątrz za pomocą kodu. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, które od zewnętrznej strony posiadają poręcze. W budynku są dwie windy wyposażone w oznaczenia numeracji pięter w języku braila. Toalety dla interesantów znajdują się na parterze oraz każdym piętrze budynku, są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Drogi ewakuacji są oznakowane tabliczkami, które znajdują się na ścianach korytarzy oraz schodów.

Siedziba Komisariatu Policji w Kożuchowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul Anny Haller 3 w Kożuchowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Parkingi dla pojazdów interesantów są zlokalizowane naprzeciwko budynku komisariatu. Wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością naprzeciwko budynku komisariatu. Budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych. Na parterze oraz pierwszym piętrze każdej kondygnacji prowadzona jest obsługa interesantów. Interesanci mogą być obsłużeni w specjalnie przeznaczonych pomieszczeniach tzw. pokój przesłuchań, które znajdują się na pierwszym piętrze oraz parterze budynku. W przypadku trudności w pokonaniu schodów prowadzących na I piętro budynku, na parterze, po środku holu, usytuowany jest podnośnik wyposażony w numerację opisaną w języku braila.

Do wejścia głównego prowadzą jednostopniowe schody, które są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy. Drzwi wejściowe są dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma recepcji. Po prawej stronie wyznaczone są miejsca siedzące dla osób oczekujących. Zlokalizowana jest również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. W komisariacie nie ma stanowiska kierowania oficera dyżurnego. Policjanci nie są przeszkoleni w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu i poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Kożuchowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komisariatu Policji w Kożuchowie (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami, które otwierane mogą być tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione od wewnątrz lub od zewnątrz za pomocą kodu. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, które od zewnętrznej strony posiadają poręcze. W budynku znajduje się specjalistyczny podnośnik z oznaczeniami numeracji w języku braila. W Załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online możliwe jest w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli. Budynek wyposażony został w tablice informujące o drogach ewakuacji (w postaci piktogramów).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Drogi ewakuacji są oznakowane tabliczkami, które znajdują się na ścianach korytarzy oraz schodów.

W budynku istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online, z wykorzystaniem terminali DX80.

Połączenie z Policją, z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online, możliwe jest także poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony internetowej: https://euslugi.policja.pl/

Koordynator w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

sierżant sztabowy Justyna Sęczkowska

Telefon kontaktowy: 47 7933227, 690106192

Adres e-mail: rzecznik.kpp_nowasol@go.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2020
Data modyfikacji : 31.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Sowa
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Sowa
do góry