Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zgodnie z § 5 ust. 1 Zasad Pracy Kancelaryjnej, stanowiących załącznik do decyzji nr 16/2009 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. (z późn. zm.), w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów jawnych prowadzą następujące urządzenia ewidencyjne:

- rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

- dziennik korespondencyjny

- dziennik podawczy

- książkę doręczeń przesyłek miejscowych

- dziennik przepisów

 

Wykazy prowadzonych przez komórki organizacyjne KPP w Nowej Soli jawnych, pomocniczych  urządzeń ewidencyjnych:

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli

- rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

- dziennik korespondencyjny

- dziennik podawczy

- książka doręczeń przesyłek miejscowych

- rejestr skarg i wniosków interesantów

- książka odpraw i narad służbowych

- rejestr wydawanych upoważnień

- książka doręczeń dowodów osobistych

- książka ewidencji nieobecności w godzinach służbowych

 

Wydział Kryminalny KPP w Nowej Soli

- rejestr śledztw i dochodzeń w formie elektronicznej

- rejestr odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

- dziennik korespondencyjny

- dziennik podawczy dokumentacji do Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli

- książka doręczeń przesyłek miejscowych

- AFIS

- rejestr postępowań przygotowawczych umorzonych z niewykrycia sprawców w trybie rejestrowym

 

Wydział Prewencji KPP w Nowej Soli

- dziennik korespondencyjny

- skorowidz

- książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowym

- rejestr druków ścisłego zarachowania

- rejestr spraw o wykroczenia

- rejestr wokand

- rejestr kart PRD

- rejestr mandatów karnych

- rejestr nadgodzin

- rejestr notatników służbowych

- elektroniczny rejestr wyników pracy

- rejestr depozytu bloczków mandatów karnych

- książka działań sztabowych

- rejestr kart zapytań KPP w Nowej Soli

 

Zespół dyżurnych:

- książka przebiegu służby w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia KPP w Nowej Soli

- książka wydawania broni

- książka dyspozytora KPP w Nowej Soli

- rejestr pobierania urządzenia Alkosensor

- rejestr pobierania i zdawania radiotelefonów

- rejestr pobierania kluczy

- książka wydawania terminali

- rejestry badań alkoholu w wydychanym powietrzu

- rejestr osób przybyłych do komendy

- rejestr dozoru Policji

- rejestr osób przebywających na przepustkach z zakładów karnych na terenie działania KPP w Nowej Soli

- wykaz osób posiadających zakazy wstępu na imprezy masowe

- książka służby konwojowej

- książka kontroli osób zatrzymanych

- rejestr wydawanych zaświadczeń

- książka kontroli

- elektroniczna książka interwencji

- rejestr kontroli środków łączności przewodowej i bezprzewodowej do rejestracji korespondencji

 

Wydział Ruchu Drogowego

- rejestr wydawanych notatników służbowych

- rejestr wydania sprzętu służbowego

- rejestr badań trzeźwości przeprowadzanych urządzeniami elektronicznymi

- rejestr pracy pojazdów wyposażonych w videorejestrator

- rejestr pracy laserowego miernika prędkości

- rejestr wypadków drogowych

- rejestr kolizji drogowych

- dziennik pomocniczy

- rejestr depozytu bloczków mandatów karnych

- dziennik korespondencyjny

 

Zespół Kadr i Szkolenia

 1. Rejestr skierowań na badania lekarskie, szczepienia
 2. Rejestr wypadków
 3. Rejestr wypadków przy pracy
 4. Rejestr szkoleń BHP
 5. Rejestr postępowań dyscyplinarnych
 6. Rejestr postępowań wyjaśniających
 7. Rejestr rozkazów organizacyjnych
 8. Rejestr rozkazów personalnych
 9. Rejestr komunikatów pracowników cywilnych
 10. Rejestr zwolenień lekarskich
 11. Rejestr urlopów
 12. Rejestr zaświadczeń dotyczących zatrudnienia
 13. Ewidencja zwolnień lekarskich i urlopów
 14. Książka szkoleń

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

 1. Rejestr akt postępowań sprawdzających
 2. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 3. Rejestr decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego
 4. Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 5. Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 6. Rejestr decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
 7. Rejestr kontrolnych postępowań sprawdzających
 8. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 9. Rejestr zbiorów danych osobowych
 10. Wykaz osób zatrudnionych i pełniących służbę posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
 11. Dziennik ewidencyjny
 12. Rejestr wydanych przedmiotów
 13. Dziennik ewidencji kopii
 14. Rejestr dzienników, ewidencji i teczek
 15. Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 16. Książka doręczeń przesyłek pozamiejscowych
 17. Rejestr osób przebywających w kancelarii tajnej
 18. Dziennik korespondencyjny dla oświadczeń majątkowych
 19. Dziennik przepisów niejawnych MSWiA/KGP/KWP
 20. Dziennik przepisów niejawnych KPP
 21. Dziennik przepisów jawnych MSWiA/KGP/KWP
 22. Dziennik przepisów jawnych KPP
 23. Wykazy przesyłek nadanych
 24. Rejestr pakowania przesyłek niejawnych
 25. Ewidencja pieczęci i stempli
 26. Księga ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta
 27. Ewidencja spisów akt przekazanych do składnicy akt
 28. Rejestr brakowania akt kategoria „B” i „BE”
 29. Rejestr akt brakowanych kategorii „BC”
 30. Dziennik pracy inspektora BTI

Zespół Łączności i Informatyki

 1. Dziennik stanowiska komputerowego ODN
 2. Dziennik pracy administratora systemów teleinformatycznych
 3. Rejestr wydawanych kart SKD

 

Komisariat Policji w Kożuchowie

- dziennik korespondencyjny

- rejestr czynności sprawdzających

- rejestr  śledztw i dochodzeń

- rejestr poczty zwykłej

- rejestr spraw o wykroczenie

- skorowidz

- dziennik podawczy

- rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

- rejestr zatrzymanych praw jazdy

- książka kontroli spraw przydzielonych zespołowi prewencji i zespołowi dzielnicowych

- książka kontroli spraw przydzielonych zespołowi kryminalnych

- rejestr wokand

- rejestr kart PRD5/1

Metryczka

Data publikacji : 22.11.2012
Data modyfikacji : 03.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Sowa
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Sowa
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Sowa
do góry