Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Co oznacza pojęcie "ponowne wykorzystanie informacji publicznej"?

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Główne założenia nowelizacji ustawy

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest bezwnioskowe uzyskiwanie informacji do ponownego wykorzystania, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego oraz centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji . Ponadto ponowne wykorzystanie informacji publicznej może odbywać się również przez jej udostępnienie w inny sposób niż opublikowanie w BIP lub poprzez złożenie stosownego wniosku.

Kiedy obowiązuje nas tryb wnioskowy?

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, w przypadku gdy:

  1. informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium;
  2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli
ul. Północna 2, 67-100 Nowa Sól
tel. 47 7933200
e-mail:   
rzecznik.kpp_nowasol@go.policja.gov.pl  
 
 
 
OPŁATY
 
Uprzejmie informujemy, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 
Opłata może być pobrana od wnioskodawcy jedynie wówczas, gdy informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.
 
Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak:
 
-        liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych;
 
-        czas pracy poświęcony na przygotowanie danych;
 
-        koszty materiałowe(np. papier, nośniki informatyczne);
 
-        koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

 

Metryczka

Data publikacji : 09.11.2012
Data modyfikacji : 28.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Sowa
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Sowa
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Sowa
do góry